loader image

Despre

Scurt istoric

Studiile de doctorat se organizează la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI, fostul Institut Politehnic ”Gheorghe Asachi” din Iași), începând cu anul 1956.

Decretul nr. 1058 din 15 noiembrie 1967 stipula următoarele:

· Titlul de doctor se conferă persoanelor care absolvă doctoratul obținând o înaltă calificare științifică de specialitate.

· Titlul de doctor-docent în științe se conferă persoanelor care au titluri de doctor și s-au distins printr-o activitate științifică îndelungată, având lucrări care să reprezinte o contribuție valoroasă la progresul științei.

· Titlul de doctor honoris causa se poate conferi unor cetãţeni romani sau străini care s-au distins prin realizari deosebit de importante în domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, prin servicii de mare însemnătate aduse patriei noastre şi umanităţii.

În perioada 1956–1977, conform unor statistici înregistrate în anul 1978, în cadrul Institutului Politehnic din Iași au fost acordate 376 titluri de doctor inginer.

În paralel, între anii 1969 și 1977 au fost decernate și 26 de titluri științifice de ,,doctor docent în științe”.

Printre personalitățile academice cărora li s-a conferit titlul de doctor docent se numără:

– prof.dr.doc. Mihai Dima

– prof.dr.doc. Cristofor Simionescu

– prof.dr.doc. Radu Tudose

– prof.dr.doc. Emanoil Poppel

– prof.dr.doc. Gheorghe Chiriță

– prof.dr.doc. Gheorghe Alexa

– prof.dr.doc. Alexandru Duca

– prof.dr.doc. Ion Zugrăvescu

– prof.dr.doc. Magdalena–Noela Petrovanu

– prof.dr.doc. Constantin Budeanu

– prof.dr.doc. Vasile Ababi

– prof.dr.doc. Gheorghe Ghimicescu

– prof.dr.doc. Tudor Silion

– prof.dr.doc. Gheorghe Vasiliu

– prof.dr.doc. Nicolae Boțan

– prof.dr.doc. Valeriu Blidaru

– prof.dr.doc. Chiril Popescu

– prof.dr.doc. Toma Fărcaș

– prof.dr.doc. Gheorghe Drăgan

– prof.dr.doc. Nicolae Popinceanu

– prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron

– prof.dr.doc. Simon Fisel

– prof.dr.doc. Leonid Ababei.

Informații generale

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată, care permite dobândirea unei calificări de nivelul 8 din European Qualifications Framework/Cadrul european al calificărilor (EQF/CEC) și din Cadrul național al calificărilor (CNC).

Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor. Programul de studii universitare de doctorat reprezintă totalitatea activităților în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat. Teza de doctorat este lucrarea științifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor.

Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (admiterea la doctorat, programul de pregătire universitară avansată, programul de cercetare, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de doctor) se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 199/2023 și Ordinul Ministrului Educației nr. 3020/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat.

Susținerea tezei se poate face doar după ce sunt îndeplinite standardele minimale naționale (conform Ordinului 5110/2018).

Doctoratul la TUIASI

Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează studii universitare de doctorat în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-TUIASI), sub coordonarea Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-TUIASI), în treisprezece domenii de studii universitare de doctorat.

Doctoratul se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale, prin intermediul Consiliilor de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD) de la zece facultăți ale universității, sub îndrumarea științifică a unui conducător de doctorat:

 • Automatică și Calculatoare (domeniile de doctorat Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor)
 • Construcții și Instalații (domeniul de doctorat Inginerie civilă și instalații)
 • Construcții de Mașini și Management Industrial (domeniile de doctorat Inginerie industrială, Inginerie mecanică)
 • Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (domeniile de doctorat Inginerie electrică, Inginerie energetică)
 • Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (domeniul de doctorat Inginerie electronică, telecomunicații  și tehnologii informaționale)
 • Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului (domeniul de doctorat Inginerie civilă și instalații)
 • Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu” (domeniile de doctorat Chimie, Inginerie chimică, Ingineria mediului)
 • Mecanică (domeniul de doctorat Inginerie mecanică)
 • Știința și Ingineria Materialelor (domeniul de doctorat Ingineria materialelor)
 • Design Industrial și Managementul Afacerilor (domeniile de doctorat Inginerie Chimică, Inginerie industrială, Inginerie și management)

Admiterea la studii universitare de doctorat este procesul de selecție a candidaților pentru pozițiile vacante de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale decid să le propună spre ocupare în cadrul sesiunilor de admitere organizate de IOSUD. Admiterea la doctorat se realizează pe bază de concurs, la nivelul Şcolii Doctorale prin intermediul CCPD din cadrul facultăţilor, pe domenii de doctorat şi pe poziţiile vacante ale fiecărui conducător de doctorat, fiecare poziţie vacantă având alocată o temă de cercetare. La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se pot înscrie absolvenți cu diplomă de masterat sau echivalentă acesteia, conform legislaţiei în vigoare, obținută în țară sau în străinătate.

Școala Doctorală se organizează și funcționează cu conducători de doctorat care au dobândit acest drept, potrivit legii. În cadrul Scolii Doctorale a TUIASI se organizează doctoratul științific, la forma de învățământ cu frecvență:

– cu finanțare de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă)

– în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.

Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 4 ani. Această perioadă poate fi prelungită cu până la 2 ani cu aprobarea Senatului universității, la propunerea conducătorului de doctorat, conform prevederilor legale.

Programul de studii universitare de doctorat are două componente:

 1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA, anul I), care implică participarea la cursuri și seminare alese de studentul doctorand împreună cu conducătorul său de doctorat, în funcție de specificul domeniului de cercetare. Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată studentul doctorand elaborează primul raport de cercetare științifică, intitulat Raport de cercetare finalizare PPUA, susținut în fața Comisiei de îndrumare și integritate academică.
 2. Programul de cercetare științifică (anii II, III și IV), în cadrul căruia se pregătesc și se susțin public trei sau patru rapoarte de cercetare, apreciate cu calificativ, la o distanţă de maximum 12 luni unul faţă de celălalt și se elaborează teza de doctorat.

Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul doctorand își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din IOSUD- TUIASI și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din IOSUD-uri diferite din România, pe baza unui acord de parteneriat scris şi semnat între instituțiile organizatoare implicate, aspecte ce se vor regăsi și în contractul de studii universitare de doctorat.

Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin elaborarea și susţinerea publică a unei teze de doctorat. Titlul de doctor se obține, în condițiile legii, după susținerea publică a tezei de doctorat în fața comisiei de doctorat, care acordă unul din calificativele: Excelent, Foarte bine, Bine sau Satisfăcător. Propunerea se înaintează Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) spre validare, care, în urma evaluarii dosarului, emite un aviz conform cu privire la respectarea procedurii administrative desfășurate la nivelul IOSUD și respectarea criteriilor minimale pentru acordarea diplomei de doctor. După primirea avizului conform emis de CNATDCU, IOSUD emite decizia de acordare a diplomei de doctor, semnată de Rector, întocmește și eliberează diploma de doctor.

Pentru mai multe informații, accesați ghidul de prezentare a studiilor doctorale TUIASI (ro / en)

Translate »