loader image

Despre

Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale: InoHubDoc

Noutăți

16.01.2023, ora 13.30: InoHubDoc_Sesiune informare studenți doctoranzi din GT

17.01.2023, ora 13.30: InoHubDoc_Sesiune informare cercetători postdoctorali din GT

Instrucțiuni privind condițiile și criteriile de acordare a finanțării pentru publicare și deplasări

Programare cursuri și ateliere de lucru

Se va organiza o competiție în vederea selectării grupului țintă, care urmează a realiza activități de cercetare şi de colaborare în rețea în cadrul organizațiilor partenere (partenerii din mediul de afaceri, industrie, institute de cercetare etc).

Cercetătorii selectați vor primi bursă timp de 12 luni.

Despre proiectul InoHubDoc

  • Scurtă descriere a proiectului

Proiectul „Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale / InoHubDoc”, prin obiectivele sale, își propune dezvoltarea abilităților de cercetare aplicativă ale studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorali din Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), realizate prin activități de cercetare şi de colaborare în rețea, desfășurate în cadrul organizațiilor partenere (partenerii din mediul de afaceri, industrie, institute de cercetare etc.) cu efecte imediate asupra cercetării de excelență desfășurate în TUIASI, precum și consolidarea parteneriatelor între universitate și mediul economic.

  • Obiectivul principal

Proiectul are ca principal obiectiv atragerea si menținerea studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctorali în programe de înaltă calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării și prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri, a oportunităților de formare pedagogică prin susținerea, dezvoltarea și furnizarea de module de cursuri complementare, cu o componentă aplicativă, de formare a competențelor transversale/antreprenoriale, în sprijinul cercetării și inovării.

  • Parteneri

Proiectul se va realiza în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timișoara (coordonator), Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și Danke Consulting SRL și va fi adresat unui număr de 93 de studenți din programe de studii doctorale și de 24 cercetători postdoctorali, pe o perioadă de 18 de luni. Dintre aceștia, 31 de studenți doctoranzi și 8 cercetători postdoctorali vor fi selectați din cadrul TUIASI.

Grupul țintă al proiectului

  • Grupul țintă la nivelul TUIASI este format din 31 studenți doctoranzi și 8 cercetători postdoctorali. Studenții doctoranzi din grupul țintă sunt înmatriculați la IOSUD TUIASI în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) sau sunt cercetători postdoctorali în cadrul TUIASI. Aceștia trebuie să facă dovada participării la un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată și desfășurat în cadrul unei instituții colaboratoare (sector academic și non academic).
  • Studenții vor proveni din cadrul tuturor domeniilor de studii doctorale din IOSUD TUIASI. Conform OMEN 5376/19.oct.2017, toate aceste domenii de studii universitare sunt corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în Romãnia: bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nanotehnologii și materiale avansate și sănătate.
  • Cercetătorii postdoctorali selectați ca grup țintă trebuie să fie înmatriculaţi în programul postdoctoral de cercetare avansată din TUIASI, Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală – 2022.
  • Proiectul conține una sau două serii de grup țintă în funcție de solicitările eligibile cu alocarea a 12 luni consecutive per serie. Grupul țintă va fi selectat pe baza metodologiilor de selecție a studenților doctoranzi si postdoctorali, care se vor defini în faza de implementare a proiectului.
  • În cadrul proiectului se vor acorda burse în sumă forfetară lunară, astfel: bursa unui student doctorand va avea valoarea de 400 euro/lună (maximum 12 luni, ultimul an al programului de studii doctorale), iar bursa cercetătorului postdoctoral  va avea  valoarea  de 600  euro/lună, pe durata  studiilor postdoctorale (maximum 12 luni). Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2021, respectiv 1 EURO = 4,9495 RON.
  • Toți membrii grupului țintă își vor asuma Declarația de proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări cu privire la faptul că nu au beneficiat de burse în cadrul altor proiecte finanțate din POCU. La selecția grupului țintă se vor aplica prevederile legale in domeniul egalității de șanse, nediscriminare și egalitatea între femei și bărbați: Legea 202/2002, Legea 448/2006, Legea 221/2010, OG 137/200, Constituția României art.4, Codul Muncii art. 5.1 și art. 5.2, HG 933/2013, HG 1050/2014.
  • Studenții doctoranzi din grupul țintă al proiectului nu pot beneficia simultan de bursă acordată de la bugetul de stat și de bursă finanțată din bugetul proiectului POCU.

Pentru mai multe detalii, vizualizați acest document și acest document.

Translate »