loader image

Admitere 2023

ÎNSCRIE-TE AICI

Calendar

SESIUNEA I

 1. Perioada de înscriere – 03.07.2023 – 13.07.2023;
 2. Testul la limba străină – 14.07.2023 ora 10:00, Catedra de Limbi străine, Corp CH, etaj 5 (pentru candidații înscriși în sesiunea I).

SESIUNEA II

 1. Perioada de înscriere – 01.09.2023 – 14.09.2023;
 2. Testul la limba străină15.09.2023 ora 10:00, Catedra de Limbi străine, Corp CH, etaj 5 (pentru candidații înscriși în ambele sesiuni).

SUSŢINEREA COLOCVIULUI DE ADMITERE18.09.2023 – 21.09.2023, respectând planificarea trimisă de facultăți.

Taxe

Dosarul cu acte va fi încărcat inițial online în cele două perioade de înscriere și ulterior depus și în original.

Termenul limită pentru depunerea actelor în original pentru studenții doctoranzi admiși pe locurile finanțate de la buget: 26.09.2023.

Testul de competență lingvistică

Testul de competență lingvistică va fi susținut de către:
      • absolvenții de lungă durată ai universității noastre (5 ani);
      • absolvenții altor universități care nu au un certificat valabil de limbă engleză, franceză, germană, eliberat de centrele culturale sau de cele care funcționează în cadrul universităților acreditate.

Informații privind modalitatea de susținere a testului de limbă străină

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – Cod fiscal 4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății – Taxă susținere test limbă străină doctorat – LINGUATEK)La susținerea testului, veți face dovada plății acestei taxe.

Admiterea cetățenilor români, a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând spațiului economic european și ai Confederației Elvețiene

I. Acte necesare

1. Cerere de înscriere, înregistrată la Registratura universității;

2. Fișa de înscriere

 3. Copii xerox (nelegalizate) după următoarele acte, pe care se va menționa cu majuscule pe fiecare pagină, în dreapta jos – CONFORM CU ORIGINALUL, data, numele și prenumele candidatului și semnătura acestuia:

 • certificat de naștere;
 •  actul de identitate;
 • certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 •  diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment de diplomă etc);
 •  diploma de absolvire a unei instituții de învățământ superior sau echivalentă cu aceasta, însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment de diplomă etc);
 •   pentru absolvenții Bologna (admiși la studiile universitare de licență începând cu 2005): diploma/adeverință de master sau echivalentă cu aceasta, însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment de diplomă etc.)

Candidații care se înscriu la formele de doctorat cu frecvență sau cu frecvență redusă fără bursă vor depune la dosar, în locul copiilor xerox, următoarele documente în original:
   – diploma de licență cu foaia matricolă/ supliment de diplomă;
   – diploma/adeverința de master cu foaia matricolă/supliment de diplomă.

4. Adeverință medicală tip – emisă de medicul de familie, în care să se precizeze că nu este în evidență cu boli psihice și infecto-contagioase;

5. Memoriul de activitate științifică și lista lucrărilor științifice elaborate și publicate de către candidat (dacă este cazul);

6. CV-ul în format EUROPASS

7. Chitanța de achitare a taxei de înscriere în valoare de 100 lei. Excepție fac angajații TUIASI, care vor prezenta adeverința de salariat și pentru care taxa de înscriere la concursul de admitere este 50 lei. Taxa se achită la casieria universității (Corp T, parter) sau în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – Cod fiscal 4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății – Taxă admitere doctorat). De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau orfanii de unul sau ambii părinți care au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxei de înscriere. Aceștia vor include în dosarul de înscriere adeverința doveditoare.

Diplomele de studii obținute în străinătate trebuie să fie echivalate/recunoscute la M.E.N./CNRED înainte de depunerea dosarului de înscriere. Pentru informații, accesați pagina – https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare.

Pentru verificarea corectitudinii copiilor documentelor menționate mai sus, candidații trebuie să aibă asupra lor și originalele acestora atunci când depun dosarele.

Actele solicitate mai sus se vor pune într-un dosar de carton plic și depune la Rectorat Corp T, etaj I, camera B105, la dna ing. Cristina Nagîț.
Pe dosar se vor menționa următoarele date:
   – numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui (candidatele casătorite vor scrie mai întâi numele din certificatul de naștere, iar la sfârșit, în paranteză, cel de căsătorie);
   – conducătorul de doctorat;
   – facultatea;
   – domeniul de doctorat;
   – forma de învățământ: cu frecvență cu bursă-BUGET/cu frecvență fără bursă-BUGET/cu frecvență redusă fără bursă-BUGET/cu frecvență cu TAXĂ.

II. Locuri pentru admitere

III. Cuantumul actual al burselor

IV. Colocviul de admitere (planificare, comisii, tematică și bibliografie, criterii selecție)

1.Facultatea de Automatică și Calculatoare

2.Facultatea de Construcții și Instalații

3.Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

4.Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

5.Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

6.Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

7.Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu”

8.Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

9.Facultatea de Mecanică

10.Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Admiterea cetățenilor români de etnie rromă

Numărul de locuri

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă străină se realizează în aceleași condiții ca la cetățenii români.

Actele necesare pentru admitere sunt aceleași ca pentru cetățenii români.

Admiterea românilor de pretutindeni

Rezultate concurs admitere

Numărul de locuri și criterii selecție

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă străină se realizează în aceleași condiții ca la cetățenii români.

Actele necesare pentru admitere sunt aceleași ca pentru cetățenii români, la care se adaugă declarația de apartenență. Candidații din Republica Moldova nu trebuie să prezinte la dosar declarația de apartenență.

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România

Admiterea cetățenilor străini din state aflate în afara spațiului comunitar

Calendar

 1. Perioada de depunere a dosarelor pentru transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării, în vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii – 06.02.2023 – 21.07.2023;
 2. Perioada de înscriere – 01.09.2023 – 14.09.2023;
 3. Susținerea colocviului de admitere – 18.09.2023 – 21.09.2023, respectând planificarea transmisă de CCPD-uri.

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă străină se realizează în aceleași condiții ca la cetățenii români.

Admitere

Acte necesare (ro / en)

Metodologie

Cerere eliberare scrisoare acceptare la studii

Translate »